Condicions d’ús

Adaptative Learning S.L.U. (“Snackson” o “nosaltres”), empresa constituïda per temps indefinit mitjançant l’estructura autoritzada (notari de Sant Quirze del Vallès, Sr. Alfonso Carbonell, en data 27/01/2015, número 89 del seu protocol i amb CIF B57466229, ofereix aquestes condicions d’ús i la política de privacitat  per informar-lo sobre els seus drets i les seves obligacions com usuari, així com les nostres polítiques i procediments respecte la recopilació, ús i revelació d’informació personal que rebem dels usuaris de www.snackson.com (el “servei”).

Tota persona que accedeixi, utilitzi i navegui per la web de Snackson (“usuari”), es troba obligada a complir i respectar els termes i condicions d’ús i la política de privacitat. Si no acorda acceptar els termes i condicions, no hi accedeixi, utilitzi, navegui o subscrigui’s a la web. Per tant, amb anterioritat a l’accés i/o utilització dels continguts publicats, l’usuari ha de llegir atentament aquestes condicions.

La web de Snackson és un mitjà a través del qual s’informa i es promocionen els productes i serveis desenvolupats per la marca. Addicionalment poden publicar-se post i comentaris, entre altres continguts, dirigits al públic en general, relacionats amb els principals sectors d’activitat de l’empresa, com ara la formació contínua, el mobile learning, el microlearning, entre altres.

Snackson es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat d’avís previ, l’accés a la seva web per motius de manteniment, actualització i/o millora.

El contingut del servei no ha d’interpretar-se mai com un consell o assessorament legal. El material publicat és de caràcter general, teòric i merament orientatiu. Les publicacions no s’ajusten a cada cas particular dels usuaris de la web.

I. Comentaris

Descripció general de l’aplicació de comentaris

Els usuaris podran realitzar comentaris a alguns dels continguts publicats a la web, emplenant les dades que es requereixen en el formulari. Per realitzar comentaris, és obligació de l’usuari proveir informació vertadera i actualitzada sobre la seva persona i que respongui als requeriments del formulari de subscripció. Els usuaris són exclusivament responsables de la veracitat de les dades subministrades.

Ús permès dels comentaris

Només es permet l’ús de l’aplicació de comentaris si es respecten aquests termes i condicions i la llei és aplicable. Es consideren usos prohibits i els usuaris s’obliguen a no utilitzar els comentaris per:

  • Recol·lectar direccions de correus electrònics dels usuaris o tercers, per qualsevol mitjà amb la finalitat d’enviar SPAM, publicitat no sol·licitada o no autoritzada, cartes encadenades, o qualsevol altre tipus de comunicacions il·lícites;
  • Generar, transmetre, compartir, arxivar o facilitar qualsevol contingut que es consideri danyós, amenaçant, il·legal, difamatori, abusiu, elements discriminatoris per motius de raça, religió, ètnia, inclinació sexual, idees polítiques o qualsevol altre.
  • Generar, transmetre, compartir, arxivar o facilitar qualsevol contingut que es destini a donar publicitat o difondre actes il·lícits.
  • Generar, transmetre, compartir, arxivar o facilitar qualsevol contingut que vulneri drets d’autor o qualsevol altra propietat intel·lectual de l’administradora o de tercers.
  • Realitzar manifestacions falses o proporcionar informació falsa sobre qualsevol qüestió.
  • Generar, transmetre, compartir, arxivar o facilitar sense autorització del seu titular, dades personals de qualsevol tercer, incloent-hi domicilis, números de telèfon, direccions de correu electrònic, números de document o passaport, números de targetes de crèdit i qualsevol tipus de dada personal en els termes de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
  • Carregar, publicar, transmetre, compartir o facilitar material que contingui virus informàtics o qualsevol altre codi, arxiu o programa informàtic dissenyat per interrompre, destruir o limitar la funcionalitat de qualsevol software o hardware o equip de telecomunicacions.
  • Realitzar pràctiques intimidatòries o d’assetjament en contra de qualsevol persona.
  • Utilitzar qualsevol dels continguts generats per Snackson de forma contrària als termes i condicions, polítiques de privacitat, la llei i les bones costums, o de qualsevol forma que pugui danyar, desprestigiar, sobrecarregar o perjudicar l’empresa o a tercers.
  • Aquest llistat de conductes prohibides és una enunciació merament exemplificativa de les infraccions que puguin cometre els usuaris.

Responsabilitat pels continguts publicats

Els usuaris són exclusivament responsables dels continguts (textos, sons, fotografies, dibuixos, etc.) generats, publicats, transmesos, compartits, arxivats o facilitats als apartats de comentaris del servei.

Snackson podrà revisar els continguts publicats pels usuaris, ja sigui per la seva pròpia iniciativa o en virtut d’una denúncia de tercers, i estarà facultat a eliminar o retirar sense avís previ qualsevol contingut que al seu criteri exclusiu criteri infringeixi les condicions, les polítiques de privacitat, la llei o les bones costums.

II. Drets de Snackson

Propietat intel·lectual i drets d’autor

Snackson és titular de la propietat intel·lectual i drets d’autor sobre els dissenys, els textos, les marques, els gràfics, les imatges i els vídeos, els softwares, la música, els sons i altres continguts existents a la web, reservant-se tots els drets morals i patrimonials que la llei proveeix.

S’exclouen els continguts generats pels seus usuaris i els enllaços o recursos aliens, propietat dels quals serà citada degudament.

III. Miscel·lània

Llei aplicable

Aquests termes i condicions s’han interpretar conforme les lleis espanyoles, excloent l’aplicació de qualsevol norma de conflicte que reenviï a l’aplicació d’una altra llei.

Jurisdicció

Totes les controvèrsies que derivin d’aquests termes i condicions o que tinguin relació amb aquests termes seran resoltes definitivament pels tribunals espanyols, amb renúncia a qualsevol altre fur o jurisdicció.

Notificacions

Per tots els efectes judicials i extrajudicials, constitueix domicili legal en l’expressat a l’encapçalament, on seran vàlides totes les notificacions referides a l’ús de la web.

Separabilitat

Si alguna clàusula dels termes i condicions és considerada nul·la, anul·lable o excepcional; això últim no afectarà cap altra clàusula d’aquest document. Conseqüentment, els termes i condicions s’han de modificar en el grau necessari per executar la resta de les provisions de les condicions.

Seguretat en la utilització de la web

Snackson no es farà responsable dels continguts o comentaris publicats o referenciats a títol personal pels usuaris del servei, no garantint la veracitat o exactitud de cap altra informació publicada pels mateixos usuaris.